Home » KREATYWNA SZKOŁA » Rok naukowców 2013/2014

Rok naukowców 2013/2014

         Rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 11 został ogłoszony ROKIEM NAUKOWCÓW. Gro nauczycieli chcąc promowować młodych naukowców zapoczątkowało szereg interesujących stałych działań związanych z tą tematyką.
Oprócz tego w ciągu trwania roku szkolnego przewiduje się różnego rodzaju pokazy, eksperymenty, wycieczki, wyjścia, wystawy, prezentacje wykonane przez uczniów, konkursy,  spotkania z naukowcami i inne, w które zaangażowani będą zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice.

Cele programu

         Celem głównym projektu  Rok naukowców jest przyczynienie się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez rozwijanie ich zdolności i zainteresowań. Dzięki zajęciom praktycznym nabędą oni wiedzę i doświadczenie, które jakże niezbędne są
w dalszym procesie edukacyjnym, a być może w przyszłości przyczyni się to do wyboru kierunków ścisłych na wyższym etapie kształcenia.

Inne cele programu:

– rozwijanie postawy twórczej uczniów,

– umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

– kształtowanie motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego,

– doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów,

 – doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

– motywowanie do poszukiwania i eksperymentowania,

– inne.

REALIZOWANE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU ROK NAUKOWCÓW

1. Szkolne Warsztaty Astronomiczne

Zajęcia prowadzi Henryk Dryniak, nauczyciel matematyki , uczestniczy w nich 10 uczniów z kl V a. Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. 13.15 – 14.05,  łączą w sobie trzy dziedziny nauki: matematykę, fizykę i astronomię. Zatem przedmiotem zajęć będą między innymi: gwiazdozbiory, kolejność rozmieszczenia planet i liczba ich księżyców, zjawiska zachodzące w atmosferze ziemskiej i poza nią, oddziaływania ciał niebieskich itp. Oprócz teorii program  przewiduje zajęcia praktyczne związane z obserwacją nieba za pomocą odpowiedniego sprzętu, astrofotografię, konstruowanie modeli, a także tworzenie prezentacji multimedialnych.

2. Spotkania z Marią Skłodowską – Curie 

Prowadzący: Aneta Jabłońska i Małgorzata Jagustyn

            Zajęcia odbywają się  w wybrane piątki w godzinach wieczornych od 18.00 do 21.00 dla kl.IVa prowadzi je pani Aneta Jabłońska, natomiast w środy od 13.00 do 15.00 dla kl. V b pani Małgorzata Jagustyn. Na tych zajęciach uczniowie mogą bliżej poznać postać sławnej Polki oraz wykonać eksperymenty, które znaleziono w notatkach Marii Skłodowskiej-Curie.

3. Wieczory astronomiczne

Prowadząca: Aneta Jabłońska

              Podczas zajęć, które odbywają się w wybrane piątki w godz. 18.00 – 21.00,  8 uczniów z kl. VIa poznaje podstawowe pojęcia astronomiczne, będzie obserwować niebo z wykorzystaniem lunety, wykona mapę nieba oraz makietę układu słonecznego. Spotkania będą się odbywać w zależności od warunków atmosferycznych w terenie lub w szkole.  W szkole planowane są przyszłe obserwacje.

 4. Klub Młodego Odkrywcy

Prowadzący: Aneta Jabłońska i Anna Krewko – Nowicka

            Klub Młodego Odkrywcy to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik.  Pod opieką nauczycieli młodzi odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe. Kluby zrzeszone w ogólnopolską sieć mogą korzystać z bazy sprawdzonych scenariuszy doświadczeń i wymieniać  się pomysłami. Kluczowe jest podejście, w którym nie podaje się gotowych rozwiązań, lecz zachęca do samodzielności. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga od dorosłego wyjścia z roli eksperta i pozwolenia podopiecznym na pomyłki.

Zajęcia w ramach Klubu Młodego Odkrywcy w klasach starszych prowadzi pani Aneta Jabłońska w każdy poniedziałek od 13.20 do 14.05, natomiast w klasach młodszych (I b) pani Anna Krewko-Nowicka – Pomysłowe małolaty – w wybrane środy 15.00 – 16.30

6. Zajęcia z robotyki

Prowadzący: Aneta Jabłońska

         Zajęcia z robotyki odbywają się w każdą środę od 8.00 do 8.45. Uczęszcza na nie 6-ciu uczniów klasy IV „a”. Podczas zajęć dzieci budują roboty z klocków LEGO Mindstorms, piszą programy sterujące robotami, poznają zasady działania czujników, tworzą proste algorytmy.

5. Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej „Lubimy matematykę”

Prowadzący: Ewa Fida

Program realizowany jest w kl. I sześciolatków i będzie kontynuowany przez kolejne dwa lata tj. w klasie II i III. Program ma spowodować by dzieci zdały sobie sprawę, że matematyka może być ciekawa, przyjemna i może sprzyjać rozwijaniu ich zainteresowań matematycznych, rozwijaniu u uczniów ogólnych zdolności poznawczych i samodzielnego logicznego myślenia oraz ukształtowanie rozumienia podstawowych pojęć matematycznych wraz z opanowaniem odpowiednich umiejętności.
Podstawowym środkiem rozwijającym logiczne myślenie uczniów są zadania tekstowe, które będą  skorelowane z treściami  realizowanego programu edukacji wczesnoszkolnej  w zakresie nauczania matematyki. Aby spełniły one swoja rolę należy rozwiązywać różne typy zadań i stosować odpowiednie metody, środki dydaktyczne co stanowi ważny element aktywnej, twórczej i samodzielnej pracy uczniów oraz przyczyni się do pokonywania trudności w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

         Zajęcia realizowane będą przez trzy lata w klasie I- III w wymiarze 1 godziny tygodniowo w formie zajęć pozalekcyjnych w poniedziałki w godz. 11.30 do 12.15.

6. Piknik edukacyjny „Młody Nobel”

Koordynator: Lucyna Babska,

         Kampania Młody Nobel już na wcześniejszych etapach edukacji promuje  takie dziedziny naukowe jak chemia, fizyka, robotyka, kryminalistyka, pierwsza pomoc, przekonując że jest to inwestycja, która zaprocentuje w przyszłości dzięki innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

         Podczas realizacji projektów Wolontariusze korzystają z niekonwencjonalnych, innowacyjnych metod przekazywania wiedzy. Metodologia opiera się na transferze wiedzy, jaki dokonuje się między studentami – pasjonatami nauk ścisłych a uczniami, przedstawicielami młodszego pokolenia. Eksperymenty i doświadczenia naukowe to najlepsza, najbardziej aktywizująca uczniów metoda dydaktyczna.  Spotkania mają charakter pokazów i warsztatów, dzięki czemu uczniowie będą mogli aktywnie w nich uczestniczyć.

         Zajęcia w naszej szkole odbywają się raz w roku z inicjatywy p. Lucyny Babskiej, przy organizacji tego przedsięwzięcia zaangażowani są prawie wszyscy nauczyciele.

7. Spotkania na Politechnice Rzeszowskiej dla klas VI

Odpowiedzialni: dyrektor szkoły Beata Kosicka – Siwak oraz wychowawcy klas szóstych

            Współpraca z Politechniką Rzeszowską polega na wizycie uczniów naszej szkoły na tejże uczelni. Wszystko za sprawą podpisanego 24 kwietnia 2013 porozumienia o współpracy pomiędzy panią dyrektor Beatą Kosicką – Siwak, a dziekanem Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Grzegorzem Ostaszem. Wedle postanowień w każdym roku szkolnym/akademickim począwszy od 2012/2103 organizowane będą spotkania, których celem będzie zapoznanie uczniów ze strukturą uczelni wyższej, jej formami kształcenia, a także udział w zajęciach specjalnie przygotowanych dla młodzieży i spotkanie ze studentami Politechniki.

                                                                                                      Opracował: Henryk Dryniak

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie