Home » SZKOŁA » Świetlica

Świetlica

 

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2022 /2023

 

Informacje dotyczące świetlicy

W  roku szkolnym 2022-2023 świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30-16.30  w dni, w których odbywają się zajęcia w szkole.

 

Skład kadry  świetlicy:

Małgorzata Banicka– kierownik świetlicy

Małgorzata Harczuk- nauczyciel wychowawca świetlicy

Eligia Plotke – nauczyciel wychowawca świetlicy

Nadzieja Bobel – nauczyciel wychowawca świetlicy

Aleksandra Gwiazdoń- nauczyciel wychowawca świetlicy

Anna Pająk– nauczyciel j. niemieckiego, wychowawca świetlicy

 

 

Wszelkie informacje dotyczące pracy świetlicy udziela kierownik świetlicy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30-8:00 – Schodzenie się dzieci;-gry i zabawy planszowe, gry zespołowe, turnieje w piłkarzyki, konstrukcje z klocków, oglądanie bajek

8:00-8:30 – Śniadanie. Kontrola przygotowania uczniów do lekcji, pomoc w odrabianiu zadań ćw. w mówieniu, pisaniu i czytaniu

8:30-9:30 – Zajęcia programowe wg planu

9:30-10:50 – Zabawy ze śpiewem, konstrukcje tematyczne związane z zainteresowaniami uczniów, programy telewizyjne, nagrania wideo, zabawy na podwórku szkolnym, spacery

10:50-11:00 – Przygotowania do obiadu, prace porządkowe, mycie rąk,

11:00-13:00 – Obiad, odpoczynek bierny, zabawy własne,

13:00-14:00 – Zajęcia wg planu, pomoc w odrabiani zadań, ćw. w czytaniu i pisaniu

14:00-14:40 – Zajęcia indywidualne wg własnych zainteresowań indywidualna praca   z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w nauce

14:40-16:30 – Gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na boisku, rozchodzenie się uczniów do domu

Informacje o obiadach

W roku szkolnym cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,80 zł

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.1‚) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) zarządza się, co następuje:

 • 1. Od dnia 1 listopada 2018 r.:
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwa­nej dalej „ustawą”, wynosi 674,00 zł;
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 764,00 zł;
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy, wynosi 1922,00 zł;
 • wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

 

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi1000,00 zł;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw­czego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11 a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

 

 1. 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730, 912 i 1000.

 

Dziennik Ustaw________________________________ -2-____________________________________ Poz. 1497

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa wart. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszka­nia, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

 

 1. 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 2. 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znaj­duje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimna­zjalnej;

 

 • wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi1000,00 zł na jedno dziecko;
 • wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 620,00 zł miesięcznie;
 • wysokość świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy, wynosi 1000,00 zł miesięcznie;
 • wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie.
 • 2. 1. Od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mo­wa w art. 16 ustawy, wynosi 184,42 zł miesięcznie.
 1. Od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 215,84 zł miesięcznie.
 • 3. Do dnia 31 października 2018 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 15b ust. 2 ustawy, świad­czenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasił­ków dla opiekunów, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
 • 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wyso­kości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238).
 • 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie

 


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

  Podstawy prawne działalności świetlicy (84,5 KiB, 12 599 hits)


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP 11 W PRZEMYŚLU

  Regulamin świetlicy (46,5 KiB, 1 440 hits)

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie