Home » SZKOŁA » Świetlica

Świetlica

Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024

Informacje dotyczące świetlicy:
W  roku szkolnym 2023-2024 świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30-16.30  w dni, w których odbywają się zajęcia w szkole.

Skład kadry świetlicy:
Małgorzata Banicka – nauczyciel, wychowawca świetlicy,
Nadzieja Bobel – nauczyciel, wychowawca świetlicy,
Aneta Buczak – nauczyciel. wychowawca świetlicy,
Rafał Chromiak – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy,
Marcin Kosterkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy,
Elżbieta Piejko – nauczyciel muzyki i plastyki, wychowawca świetlicy,
Eligia Plotke- nauczyciel, wychowawca świetlicy,

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6:30-8:00 – Schodzenie się dzieci; gry i zabawy planszowe, gry zespołowe, turnieje w piłkarzyki, konstrukcje z klocków, oglądanie bajek
8:00-8:30 – Śniadanie. Kontrola przygotowania uczniów do lekcji, pomoc w odrabianiu zadań ćw. w mówieniu, pisaniu i czytaniu
8:30-9:30 – Zajęcia programowe wg planu
9:30-10:50 – Zabawy ze śpiewem, konstrukcje tematyczne związane z zainteresowaniami uczniów, programy telewizyjne, nagrania wideo, zabawy na podwórku szkolnym, spacery
10:50-11:00 – Przygotowania do obiadu, prace porządkowe, mycie rąk,
11:00-13:00 – Obiad, odpoczynek bierny, zabawy własne,
13:00-14:00 – Zajęcia wg planu, pomoc w odrabiani zadań, ćw. w czytaniu i pisaniu
14:00-14:55 – Zajęcia indywidualne wg własnych zainteresowań indywidualna praca  z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w nauce
14:55-16:30 – Gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na boisku, rozchodzenie się uczniów do domu

Informacje o obiadach
W roku szkolnym cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 5,00 zł

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.1‚) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) zarządza się, co następuje:

 • 1. Od dnia 1 listopada 2018 r.:
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwa­nej dalej „ustawą”, wynosi 674,00 zł;
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 764,00 zł;
 • wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy, wynosi 1922,00 zł;
 • wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi1000,00 zł;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw­czego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11 a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
 1. 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730, 912 i 1000.

Dziennik Ustaw________________________________ -2-____________________________________ Poz. 1497

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa wart. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszka­nia, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
 1. 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 2. 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znaj­duje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimna­zjalnej;
 • wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi1000,00 zł na jedno dziecko;
 • wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 620,00 zł miesięcznie;
 • wysokość świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy, wynosi 1000,00 zł miesięcznie;
 • wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie.
 • 2. 1. Od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mo­wa w art. 16 ustawy, wynosi 184,42 zł miesięcznie.
 1. Od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 215,84 zł miesięcznie.
 • 3. Do dnia 31 października 2018 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 15b ust. 2 ustawy, świad­czenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasił­ków dla opiekunów, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
 • 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wyso­kości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238).
 • 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

  Podstawy prawne działalności świetlicy (84,5 KiB, 12 702 hits)


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP 11 W PRZEMYŚLU

  Regulamin świetlicy (46,5 KiB, 1 562 hits)

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie