Home » RODZICE » Rada Rodziców

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców 2020/2021

Przewodnicząca – Aneta Bachusz

Zastępca – Wojciech Falger

Skarbnik – Danuta Pałys

Członek zarządu  – Agnieszka Krawczyk

 

Komisja Rewizyjna 2020/2021

Monika Kordek

Elżbieta Piejko

Marzena Bijan – Bal

 

Rada Rodziców 2020/2021

 Monika Kordek – kl. I a

Marta Wac – kl. I b

Agata Fień – kl. II a

Elżbieta Piejko – kl. II b

Barbara Olszówka – Kokoszka – kl. III a

Danuta Pałys – kl. III b

Robert Hołobut – kl. IV a

Marzena Bijan – Bal – kl. IV b

Kalina Lewandowska – kl. V a

Anna Dorosz – kl. VI a

Aneta Bachusz – kl. VI b

Wojciech Falger – VI c

Joanna Strzelec – VII a

Obrodzka Elżbieta – VII b

Agnieszka Krawczyk – VII c

Anna Sienkiewicz – kl. VIII a

Agnieszka Błaszczyk – kl. VIII b

Ewelina Pawlik – kl. VIII c

RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

 Przewodnicząca – Aneta Bachusz

Zastępca – Wojciech Falger

Skarbnik – Danuta Pałys

Członek zarządu  – Agnieszka Krawczyk

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

 Przewodnicząca – Aneta Bachusz

Zastępca – Wojciech Falger

Skarbnik – Danuta Pałys

Członek zarządu  – Kalina Lewandowska

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

 Przewodnicząca – Aneta Bachusz

Zastępca – Wojciech Falger

Skarbnik – Elżbieta Baryła

Członek zarządu  – Kalina Lewandowska

Lp klasa Nazwisko i imię
1 I a Podolak Katarzyna
2 I b Dryniak Anna
3 II a Lewandowska Kalina
4 III a Rodzeń Jolanta
5 III b Bachusz Aneta
6 III c Falger Wojciech
7 III d Puchyr Agnieszka
8 IV a Żurek Karolina
9 IV b Machunik Sabina
10 IV c Gibalewicz Ewa
11 V a Sienkiewicz Anna
12 V b Sawka Monika
13 V c Karpecka Joanna
14 VI a Baryła Elżbieta
15 VI b Kasperkiewicz Katarzyna
16 VII a Masiak Magdalena
17 VII b Cynar Wiesława

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

I A – Ewelina Kasperska

II A – Jolanta Rodzeń

II B – Aneta Bachusz

II C – Wojciech Falger

II D – Agnieszka Puchyr

III A – Agnieszka Mularczyk

III B – Marta Wac

III C – Beata Gałuszka

IV A – Anna Sienkiewicz

IV B – Monika Sawka

IV C – Magdalena Zawadzka

V A – Elżbieta Baryła

V B – Magdalena Stadnik

VI A – Magdalena Masiak

VI B – Agata Fień

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca – Beata Gałuszka

Zastępca przewodniczącej – Ewelina Kasperska

Sekretarz – Elżbieta Baryła

Członek zarządu – Wojciech Falger

Członek zarządu – Anna Sienkiewicz

Rada Rodziców są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybierani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją szkoły lub poza szkołą z innymi Radami Rodziców. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie  oświaty (DZ.U.z1996 Nr67,poz329 ze zm.). Zasady tworzenia się Rady, wyborów, pracy ustala Regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy określone są w Regulaminie.

Autor: Edyta Bolanowska

Informacja na temat działalności Rady Rodziców w roku szkolnym2012/13

 

7.09.2012
1. Wybory Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej
2.Ustalenie wysokości składek na Radę Rodziców

3.10.2012
Spotkanie w całości poświęcone organizacji uroczystości nadania imienia szkole; rozdzielenie zadań, wyznaczenie terminu prób, zapoznanie się z planowanym przebiegiem uroczystości.

19.11.2012
1. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły
2. Rozliczenie finansowe uroczystości nadania imienia szkole.
3. Pomoc w organizacji pikniku naukowego, kiermaszu świątecznego, dyskotek.
4. Przypomnienie o wpłatach składek na Radę Rodziców.

Protokół nr 1/2012/2013 z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców

  1. Wybrano Radę Rodziców i Komisję Rewizyjną:

Rada Rodziców:

Przewodniczący:                             Edyta Bolanowska

Z-ca przewodniczącego:              Elżbieta Szostek

Skarbnik:                                            Elżbieta Baryła

Sekretarz:                                          Agnieszka Urban

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:                             Elżbieta Bogusiewicz

Z-ca przewodniczącego:              Magdalena Masiak

sekretarz:                                          Małgorzata Banat

 

  1. Utrzymano wysokość składki i termin płatności jak w latach ubiegłych tj:

25zł – jedno dziecko w szkole

20zł – dwoje dzieci

15zł – trójka dzieci

Klasa otrzymuje 30% ze składki jeżeli w terminie do 30 listopada wpłaci 50% składek .Po tym terminie przepada prawo do 30% rabatu.

Protokół nr1 2011/2012 z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Rady Rodziców  z dnia 08.09.2011

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele wybrani do RR z klas I-VI oraz pani Dyrektor Beata Kosicka Siwak.

  1. Wybrano następującą RR:

Przewodnicząca:                     Edyta Bolanowska

Z-ca przewodniczącego:      Elżbieta Szostek

Sekretarz:                                  Agnieszka Urban

Skarbnik:                                    Lilianna Chruszcz

 

  1. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:                     Lucyna Koczenasz

Z-ca przewodniczącego:      Barbara Halik

Sekretarz:                                  Katarzyna Wojtyna

 

  1. Ustalono wysokość i termin wpłaty składek jak w roku poprzednim.

 

  1. Została pozytywnie zaopiniowana propozycja dodatkowych zajęć sportowych.

 

  1. Podano do wiadomości rodziców kandydatury na patrona szkoły.

 

  1. RR została zapoznana z propozycją dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

  1. Omówiono propozycję imprez ,wydarzeń i finansów na przyszły rok szkolny.

 

 

 

Sprawozdanie z pracy i finansów Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

 

W mijającej kadencji Rada zbierała się sześć razy, w tym raz na spotkaniu specjalnym dotyczącym wyboru patrona szkoły. Zebrania odbywały się w dniach:08.09.2011, 05.10.2011, 17.11.2011, 19.03.2012, 02.04.2012, 16.04.2012.

Głównym celem Rady było pozyskanie funduszy na wsparcie prac remontowych i przygotowanie się do uroczystości nadania imienia szkole. Dodatkowe pieniądze obok dobrowolnych składek zdobywaliśmy na organizowanych kiermaszach, dyskotekach, dniach szkoły, poprzez sprzedaż cegiełek. Wzięliśmy też udział, przy współpracy z panią Małgorzatą Jagustyn, w akcji segregujesz-pomagasz. Rada była informowana przez panią Dyrektor o sprawach dydaktyczno-wychowawczych oraz opiniowała awans zawodowy p. Iwony Hajduk – pedagoga szkolnego.

W czasie wakacji rodzice pomogli w pomalowaniu korytarza na pierwszym piętrze zamieniając go w kwitnącą łąkę.

Sprawozdanie z pracy i finansów Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

 

Rada Rodziców spotykała się w mijającej kadencji pięć razy na spotkaniach w dniach:09.09.2010, 29.09.2010, 30.11.2010, 17.02.2011, 15.05.2011r.

Praca RR opierała się na terminarzu imprez szkolnych i preliminarzu wydatków dostosowanym do potrzeb szkoły. Głównym celem było pozyskanie funduszy na remonty, które odbywały się przez cały rok szkolny i wakacje. Wyremontowano łazienki i korytarz na parterze. Z pieniędzy RR dofinansowano wycieczkę dla najlepszych uczniów, zakupiono programy komputerowe, krzesełka składane, ufundowano nagrody dla zdolnych uczniów.

RR była informowana w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiniowała awans zawodowy pani Aleksandry Szymańskiej – nauczyciela stażysty.

Protokół nr8/2009/2010 z zebrania Rady Rodziców

SP11 w Przemyślu z dnia 21 czerwca 2010r.

 

W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor Beata Kosicka Siwak.

Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności Rady Rodziców w kadencji 2009/2010 oraz sporządzono sprawozdanie z wykonania planu pracy i planu finansowego.

Rada Rodziców zbierała się na zebraniach siedem razy w dniach:03.09.2009, 15.10.2009, 05.11.2009, 10.12.2009, 21.01.2010, 08.03.2010, 17.05.2010r.

W trakcie pierwszego zebrania podjęto decyzję o opracowaniu nowego Regulaminu Rady Rodziców, który został zatwierdzony w dniu 05.11.2009r. Jednocześnie opracowano preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2009/2010 oraz ramowy preliminarz wydatków.

Rada Rodziców na bieżąco była informowana przez Panią Dyrektor o sytuacji w szkole, a zwłaszcza dotychczasowych dokonaniach w zakresie remontu szkoły i planowanych na następne miesiące remontów i modernizacji. Rada Rodziców również była informowana o sprawach dydaktyczno -wychowawczych szkoły.

W czasie roku szkolnego organizowane były przy współudziale Rady Rodziców kiermasze i dyskoteki oraz festyn „Święto Szkoły”. Zgromadzone fundusze zasiliły konto Rady Rodziców.

Protokół nr1/2010/2011 z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Rady Rodziców przeprowadzonego w dniu 09.09.2010r.

 

1. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele wybrani do RR z klas I-VI.

2. Spośród pięciu kandydatów wybrano czteroosobową RR.

Przewodniczący:                             Edyta Bolanowska

Z-ca przewodniczącego:              Dariusz Gibalewicz

Sekretarz:                                          Agnieszka Urban

Skarbnik:                                            Ryszard Oszczypko

 

3. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący KR:                      Katarzyna Sudoł

Z ca przewodniczącego KR:        Wioletta Bukojemska

Sekretarz KR:                                   Marcin Kosterkiewicz

 

4. Podjęto decyzję o wysokości składek na Komitet Rodzicielski, ustalono:

25zł-pierwsze dziecko

po 20zł-przy dwójce dzieci

po 15zł-przy trójce dzieci

czwarte dziecko-zwolnione

 

5. Ostateczna data wpłaty składki 30.11.2010r.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie