Home » KREATYWNA SZKOŁA » Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

W nieustannej trosce o dobro polskiej oświaty, mając na względzie potrzebę stworzenia uczniowi optymalnych warunków do jego wszechstronnego rozwoju, działając w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybów realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej – „Aktywna tablica”Jedenastka podpisała porozumienie z czterema przemyskimi szkołami.

Najważniejszymi formami współpracy między Szkołami są:

  1. Organizowanie spotkań w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.
  2. Organizowanie lekcji otwartych, z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.
  3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli np. scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ: SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Język polski – kl. IV  

Czas przeznaczony na realizację tematu: 45 minut

TEMAT LEKCJI: Nie wszyscy muszą być jednakowi.

CELE LEKCJI:

Na poziomie umiejętności:

– uczeń umie czytać utwór poprawnie, wyraźnie i płynnie z uwzględnieniem znaków przestankowych, akcentów logicznych i właściwego tempa, umie oddać charakter wypowiedzi poprzez szczególną intonację, barwę głosu

– uczeń potrafi pracować z tekstem literackim, który jest jednocześnie materiałem badawczym pod względem językowym, ortograficznym i wzorcem kształtującym postawy

– uczeń posiada sprawność wyszukiwania w tekście najważniejszych informacji

– uczeń posiada umiejętność odczytywania ogólnego sensu utworu literackiego

– uczeń umie analizować i interpretować utwór w różnych kontekstach

– uczeń umie zabierać głos w dyskusji na temat danego utworu, prezentować własne poglądy, szanując jednocześnie poglądy innych

– uczeń jest wdrażany do samodzielnej pracy poprzez formułowanie notatki: Jak zachowuje się osoba tolerancyjna?

– uczeń wyjaśnia znaczenie nowo poznanych słów i wyszukuje synonimy

 

Na poziomie wiadomości:

– uczeń zna różne techniki czytania, tj. czytanie ciche i głośne ze zrozumieniem

– uczeń zna kontekst biograficzny dzieła

– uczeń zna główne cechy opowiadania, przedstawia miejsce i czas wydarzeń; opowiada o wydarzeniach

– uczeń wie, co to są synonimy

 

Na poziomie postaw:

– uczeń ma kontakt z utworami literackimi

– uczeń ma rozwiniętą wrażliwość estetyczną

– uczeń rozwija swoją osobowość

– uczeń rozbudza zainteresowania czytelnicze

– uczeń bogaci słownictwo

 

 

MATERIAŁ: fragm. tekstu „Najwyższa góra świata” A. Onichimowskiej; słownik synonimów; wykorzystanie tablicy interaktywnej i Multibooka, karteczki samoprzylepne

FORMY PRACY: praca zbiorowa, praca indywidualna, praca grupowa

METODY PRACY: metoda heurystyczna, burza mózgów, metoda słów kluczy, metoda oglądowa, przekład intersemiotyczny

PRZEBIEG LEKCJI

ETAPY LEKCJI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE UWAGI
Zaangażowanie – poinformowanie
o celach lekcji, jakimi są: czytanie głośne
i interpretacyjne, kontekst biograficzny dzieła, gromadzenie słownictwa
z określonego obszaru tematycznego, korzystanie ze słownika, poznanie pojęcia: tolerancja, umiejętność prezentacji

– sformułowanie tematu lekcji

– pobudzenie aktywności poznawczej, intelektualnej, społecznej, emocjonalnej oraz motywacyjnej uczniów

– przyjęcie postawy zaangażowanej – świadome
i krytyczne spojrzenie na problem
 i rozumienie poleceń nauczyciela
 
Badanie – zapoznanie uczniów z notką biograficzną Anny Onichimowskiej, wykorzystanie tablicy interaktywnej w celu zaprezentowania slajdów o autorce

– opowiadanie o wydarzeniach przedstawionych w tekście

– przedstawienie narratora i innych postaci opowiadania

– zaproponowanie pracy w grupach, uczniowie mają za zadanie wypisać na karteczkach samoprzylepnych tezy na temat: Jak zachowuje się osoba tolerancyjna?

– uczniowie przedstawiają narratora opowiadania

– wyrażają swój stosunek do wypowiedzi bohaterów

– biorą aktywny udział w dyskusji

– uczniowie pracują w grupach i zapisują tezy na kolorowych karteczkach

– uczniowie gromadzą słownictwo
 z określonego obszaru tematycznego

 

 

– bogacenie słownictwa

– formułowanie prostych wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu

– samodzielność
i niezależność
w myśleniu
 i działaniu

 
Prezentacja – nauczyciel zwraca uczniom uwagę na uważne słuchanie wypowiedzi kolegów

– nauczyciel kształci umiejętność aktywnego uczestniczenia
w dialogu

– uczniowie prezentują efekty swojej pracy, przyklejają kolorowe karteczki na tablicę – w ten sposób powstaje mapa mentalna na temat tolerancji – umiejętność wypowiadania się na określony temat  
Przekształcanie – przypomnienie pojęcia synonimu

– polecenie ćwiczenia interaktywnego z wykorzystaniem tablicy

– praca ze słownikiem

– wybrany uczeń wykonuje zadanie na tablicy interaktyw- nej – porządkuje kostki domina tak, aby wyrazy bliskoznaczne znalazły się obok siebie

– uczniowie wyjaśniają znaczenie nowo poznanych słów i wyszukują synonimy

– uczeń wie, co to są synonimy

–  kształcenie umiejętności korzystania ze słownika synonimów

 
Podsumowanie – nauczyciel poleca, by uczniowie zaprezentowali portret taty, który wykonali wcześniej techniką kolażu – uczniowie prezentują portret taty (lub innej bliskiej osoby), omawiają wygląd, cechy charakteru, opowiadają o pasjach – samodzielność w myśleniu
 i działaniu

– sztuka prezentacji

 
Refleksja – ustosunkowanie się do wypowiedzi bohatera tekstu: Nie wszyscy muszą być jednakowi

– próba odpowiedzi na pytanie: Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie byli tacy sami?

– rozmowa o opiniach wydawanych o nas przez innych ludzi

– konkluzję powinna stanowić opinia, że każdy z nas jest inny, nie wszyscy muszą być jednakowi

– kształcenie samodzielności
i niezależności
w myśleniu
 i działaniu
 

Język angielski – klasa IV

TOPIC/TEMAT : I don’t like armadillos!

LEVEL/POZIOM:  A1

AGE/GRUPA WIEKOWA    : 10/11 lat

TIME/CZAS  : 45 min.

DATE/DATA : 21 maj 2018r.

AIMS/CELE : nabycie umiejętności opowiadania o czynnościach, których uczniowie nie wykonują (Present Simple negative)

                        poznanie słownictwa związanego ze zwierzętami domowymi

                        rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat rutyny dnia

                        rozwijanie umiejętności słuchania globalnego

                        rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

                        powtórzenie słownictwa związanego ze zwierzętami

FUNCTIONS/FUNKCJE JĘZYKOWE : uczniowie będą mogli opowiadać o czynnościach, których nie wykonują oraz czego nie lubią

                                                                   uczniowie będą mogli wypowiedzieć się nt zwierząt (dzikich oraz domowych)

SKILLS/UMIEJĘTNOŚCI : mówienie, słuchanie, czytanie

AIDS/POMOCE     : podręcznik English Class A1; laptop; tablica interaktywna; figurki zwierząt; miękka piłeczka; karteczki z nazwami czynności; karteczki z zadaniem do klipu video

STAGE

ETAP

TIME

CZAS

INTERACTION

PATTERN

TYP INTERAKCJI

AIMS

CELE

ACTIVITY

CZYNNOŚĆI – PRZEBIEG LEKCJI

AIDS

POMOCE

Czynności organizacyjne 3’ N – U

U –N

  Sprawdzenie obecności i zadania domowego. Dziennik elektroniczny
Wprowadzenie 5’ N – U

U –N

Przygotowanie uczniów do dalszej pracy; przypomnienie najważniejszych informacji Nauczyciel odrzuca do uczniów miękka piłeczkę zadając jednocześnie pytanie na rozgrzewkę. What’s your hobby?  Where is Poland? Who’s your favourite friend? What do you do at the weekend? What do you do on Monday? Miękka piłeczka
Powtórka i rozszerzenie słownictwa 6’ N – U

U –N

Przypomnienie nazw zwierząt, których uczniowie będą używać na lekcji oraz nauka nowych Ćwiczenie interaktywne “Dopasowania”. Uczniowie klikają na wyrazy polskie (nazwy zwierząt) oraz ich angielskie odpowiedniki. Celem jest przeciąganie pasujących do siebie elementów, sprawiając, żeby znikały. Tablica interaktywna, platforma Quizzlet
Czytanie/

słuchanie

8’ U,U,U (praca indywidualna) Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem  i słuchania globalnego Uczniowie słuchają historyjki o rodzinie rozmawiającej o zwierzątku domowym. Po wysłuchaniu nauczyciel zadaje pytania dotyczące ogólnego sensu wypowiedzi poszczególnych postaci. Następnie, uczniowie samodzielnie odnajdują szczegółowe informacje w tekście historyjki wykonując ćwiczenie prawda/fałsz. Podręcznik str. 96

Nagranie CD

Przypomnienie i utrwalenie zagadnienia gramatycznego 12’ U – N

N – U

U,U,U

Utrwalenie reguły gramatycznej Na podstawie zdań z historyjki uczniowie przypominają główną regułę dotyczącą tworzenia przeczenia: I, you, we they – don’t;  she, he, it – doesn’t. Nauczyciel modeluje wypowiedź o sobie, chętni uczniowie zgłaszają się aby opowiedzieć o sobie.  Dryl: uczniowie przygotowują kredki w dwóch kolorach zielona (symbolizuje odpowiedź don’t, czerwona – doesn’t). Nauczyciel wyświetla zdania z luką, uczniowie czytają i podnoszą kredkę w odpowiednim kolorze (zastępuje to indywidualne odpowiedzi). Tablica interaktywna, prezentacja Power Point, kredki
Mówienie

Słuchanie

10’ U – U

N – U

U – N

Użycie nowego języka w luźnej rozmowie; ćwiczenie użycia don’t, doesn’t Uczniowie pracują w parach. Opowiadają koledze/koleżance co robią podczas weekendu.  Następnie opowiadają klasie czego dowiedzieli się  o swoim koledze/koleżance. Następnie, nauczyciel rozdaje kilku uczniom figurki zwierząt oraz karteczki z czynnościami, których te zwierzęta nie wykonują. Zadaniem uczniów jest powiedzieć czego te zwierzęta nie robią.

Uczniowie oglądają trailer filmu „Sing” (dostępny online). Ich zadaniem jest przeczytać informacje na kartce oraz po oglądnięciu zakreślić właściwą odpowiedź. 

 

Papierowe figurki zwierząt, karteczki z nazwami czynności, karteczki z zadaniem do videoklipu; Tablica interaktywna
Zadanie domowe 1’ N – U Konsolidacja wiedzy Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia podsumowujące materiał. Zeszyt ćwiczeń str. 61

 

 

 

Legenda:

N – nauczyciel

U – uczeń

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie