Home » KREATYWNA SZKOŁA » Polak Mały

Polak Mały

Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej

Nazwa innowacji: POLAK MAŁY.

Adresat innowacji: Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej Nr 11

w Przemyślu

Czas realizacji: rok szkolny 2016/2017

Główne założenie innowacji:

Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji obywatelskiej. Innowacja zakłada uatrakcyjnienie programu szkoły, wykorzystanie twórczego potencjału uczniów, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową.

Cele główne

– rozwój postaw patriotycznych oraz obywatelskich,

– kształtowanie postaw szacunku do kultury, tradycji Polski oraz dorobku minionych pokoleń,

– kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym,

– kształtowanie świadomości bycia Polakiem,

– kształtowanie świadomości bycia Europejczykiem.

Opis innowacji:

W innowacji będą brać udział uczniowie klasy 2a. Program realizowany będzie w formie zajęć dodatkowych, elementy realizowane będą również podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. W innowacji wykorzystywane będą twórcze
i aktywizujące działania, mające na celu rozwój postawy patriotycznej oraz rozbudzenie zainteresowania i szacunku wobec historii Polski. Założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań przez uczniów klasy 2a w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Efektem pracy uczniów będzie prezentacja w formie plastycznej i artystycznej faktów związanych z historią Polski i regionu.

Planowane efekty:
Innowacja ma na celu wychowanie ucznia na świadomego obywatela, otwartego, uczestniczącego w życiu społeczności szkoły i regionu.
Uczeń:
– Zna polskie symbole narodowe oraz pieśni narodowe,
– Potrafi odpowiednio zachować się podczas uroczystości szkolnych i państwowych, Odznacza się odpowiednim zachowaniem i strojem,
–  Kształtuje w sobie postawą patriotyczną i obywatelską,

– Wykazuje poszanowanie względem historii, tradycji i kultury Polski.

Ewaluacja:

 Istotą powyższej innowacji jest kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. Ewaluacja będzie polegała na stałym monitorowaniu uczniów względem zainteresowania  tematyką i zrozumieniem przekazywanych treści. Będą przeprowadzane również krótkie quizy oraz różnego rodzaju klasowe konkursy tematyczne. Efekty pracy z dziećmi zamieszczane będą w kronice papierowej. Pod koniec roku zostanie przeprowadzona ankieta z rodzicami, w której przedstawią swoją opinię na temat całorocznej pracy.

Opracowała Renata Horniatkiewicz- Daćko

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie