Home » SZKOŁA » Świetlica

Świetlica

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

 

Informacje dotyczące świetlicy

W  roku szkolnym 2017-2018 świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30-16.30

w dni , w których odbywają się zajęcia w szkole.

 

Skład kadry  świetlicy:

Banicka Małgorzata – kierownik świetlicy,

Buczak Aneta – nauczyciel wychowawca świetlicy,

Jefimow Małgorzata – nauczyciel wychowawca świetlicy, nauczyciel muzyki,

Plotke Eligia – nauczyciel wychowawca świetlicy,

Warynkiewicz Barbara – nauczyciel wychowawca świetlicy,

Piejko Elżbieta – bibliotekarz, nauczyciel, wychowawca świetlicy,

Pająk Anna – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy

 

Wszelkie informacje dotyczące świetlicy udziela kierownik świetlicy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30-8:00 – Schodzenie się dzieci-gry i zabawy planszowe, gry zespołowe, turnieje w piłkarzy ki, oglądanie bajek ,

8:00-8:30 – Kontrola przygotowania uczniów do lekcji, pomoc w odrabianiu zadań ćw. w mówieniu, pisaniu i czytaniu

8:30-9:30 – Zajęcia programowe wg planu

9:30-10:50 – Zabawy ze śpiewem, konstrukcje tematyczne związane z zainteresowaniami uczniów, programy telewizyjne, nagrania wideo, zabawy na podwórku szkolnym, spacery

10:50-11:00 – Przygotowania do obiadu, prace porządkowe, mycie rąk,

11:00-13:00 – Obiad, odpoczynek bierny, zabawy własne,

13:00-14:00 – Zajęcia wg planu, pomoc w odrabiani zadań, ćw. w czytaniu i pisaniu

14:00-15:00 – Zajęcia indywidualne wg własnych zainteresowań indywidualna praca   z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w nauce

15:00-16:30 – Zabawy na boisku, rozchodzenie się uczniów do domu

 

 

 Informacje o obiadach

W roku szkolnym cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 2,80 zł

W roku szkolnym cena jednego obiadu dla nauczyciela- 6.00 zł

 

Dofinansowanie MOPS-u:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238)

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:

 

1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 674,00 zł;

 

2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 764,00 zł.

 

2. Od dnia 1 listopada 2017 r.:

 

1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wynosi 754,00 zł;

 

2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 844,00 zł.

 

§ 2.

 

1. Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.:

 

1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

 

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

 

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

2. Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.:

 

1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

 

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

 

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

3. Od dnia 1 listopada 2017 r.:

 

1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:

a) 100,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 130,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 140,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 200,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 400,00 zł na wszystkie dzieci;

 

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 100,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

 

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 120,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 120,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 75,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

§ 3.

 

Od dnia 1 listopada 2015 r.:

 

1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy, wynosi 1922,00 zł;

 

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł;

 

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;

 

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;

 

5) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;

 

6) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;

 

7) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie;

 

8) wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

 

§ 4. Do dnia 31 października 2015 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 15b ust. 2 ustawy, świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 959).

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995 i 1217.

 

 


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

  Podstawy prawne działalności świetlicy (84,5 KiB, 12 188 hits)


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP 11 W PRZEMYŚLU

  Regulamin świetlicy (46,5 KiB, 995 hits)

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie