Home » KREATYWNA SZKOŁA » ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2017/2018

KONKURS PLASTYCZY NA LOGO „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA LOGO „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

1. Organizatorem konkursu jest ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA działający w Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu.
2. Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który musi zawierać nazwę szkoły oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia.
3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; być czytelne i łatwe do zapamiętania, być łatwo identyfikowane z naszą szkołą, wzbudzać pozytywne emocje.
4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu.
7. Konkurs trwa od 04. 09. 2017r. do 03. 11. 2017r.
8. Prace można wykonać w dowolnym formacie ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
9. Prace należy składać do wychowawcy oddziału do 03. 11. 2017 r. podając: imię i nazwisko, klasę, płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową. Wychowawca przekazuje prace p. Małgorzacie Jagustyn.
10. Prace konkursowe niespełniające wymagań i dostarczone po terminie nie będą oceniane.
11. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność projektu z danymi naszej szkoły, oryginalność znaku, czytelność projektu, estetyka wykonania.
12. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: Dyrektor szkoły, Koordynator Zespołu do spraw promocji zdrowia, Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel informatyki, nauczyciel plastyki.
13. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
14. Planowana data ogłoszenia wyników 17.11.2017r.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie