Start »

 
 

OGŁOSZENIA

 
 

Świetlice środowiskowe

Świetlice środowiskowe wspierają rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W świetlicach dzieci otrzymują  m.in.  pomoc w odrabianiu zadań domowych, mogą rozwijać swoje talenty i pasje. Pobyt w świetlicach jest bezpłatny.

„Oratorium” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła 
ul. Basztowa 15, tel. 16 678- 61-48

 

Klub młodzieżowy „Nad Sanem” 
PKPS
ul. Klasztorna 1

Świetlica Socjoterapeutyczna „Perspektywa” 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Piotra Skargi 6, tel. 16 676-90-60

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”
ul. Borelowskiego 1 A, tel. 16 675-15-14

Młodzieżowy Dom Kultury
Zajęcia świetlicowe oraz zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne, nauka języków obcych, kursy komputerowe, warsztaty szachowe.
ul. Św. Józefa 6, tel. 16 670-20-03

Związek Harcerstwa Polskiego 
ul. Borelowskiego 9, tel. 16 670-76-76

Świetlica Socjoterapeutyczna „Iskierka” 
ul. Krasińskiego 24 tel. 16 670-73-69

Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” na Osiedlu Kazanów 
ul. Opalińskiego 11 a

Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką” Klub Młodzieżowy
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, tel. 16 670-76-73

Świetlica Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Mickiewicza 50, tel. 16 678-43-65

—————————————————————————————————————-

INFORMACJE DLA RODZICÓW STARAJĄCYCH SIĘ

O POMOC W MOPS W DOŻYWIANIU DZIECI

Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje uczniowi

uczęszczającemu do szkoły na wniosek:

• rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych,

• dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego  lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% kryterium dochodowego (od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł), tj. 684 zł.

 

Wymagane dokumenty w MOPS:

 

• Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego

w formie   dożywiania uczniów.

• Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego

złożenie wniosku o pomoc.

www.mops.przemysl.pl/kdr.php

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie w sprawie wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych
w   Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana

w Przemyślu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu  z dnia 01 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania, wydzierżawienia i użyczenia nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oddanych w trwały zarząd Szkoła Podstawowa nr 11 im.Henryka Jordana w Przemyślu informuje o zamiarze oddania w najem,od poniedziałku do piątku w godzinach pozalekcyjnych, sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zajęcia sportowe  (powierzchnia użytkowa sali wynosi 120 m2, podłoga drewniana sportowa),  małej sali gimnastycznej zastępczej o powierzchni 42,08 m2 sal lekcyjnych z przeznaczeniem na zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia edukacyjne  itp. oraz sklepiku szkolnego.

Opłata za wynajem sali gimnastycznej wynosi:

30,- zł za 1 godzinę lekcyjną.

Opłata za wynajem sali lekcyjnej wynosi:

20,- zł za godzinę lekcyjną .

Opłata za wynajem zastępczej  sali gimnastycznej wynosi:

25,- zł za 1 godzinę lekcyjną

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 lub na adrese-mail: sp11@um.przemysl.pl do dnia 10 września

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 16 678 36 15

—————————————————————————————————————-

O G L O S Z E N I E
W  SPRAWIE  ZAPYTAŃ  OFERTOWYCH  NA  DOSTAWĘ

ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH

SZKOŁA    PODSTAWOWA    NR. 11   IM.  HENRYKA  JORDANA  W    PRZEMYŚLU

ZAPRASZA   DOSTAWCÓW  DO  SKŁADANIA  OFERT  CENOWYCH
NA  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH  DO  STOŁÓWKI
SZKOLNEJ  OD DNIA 04.09.2017R  DO DNIA 31.12.2017R.

Przedmiotem  zamówienia są:

1/ Różne  produkty  spożywcze, nabiał
2/ Warzywa i owoce nieprzetworzone,
3/ Warzywa i owoce przetworzone , mrożonki
4/ Mięso i produkty mięsne
5/ Ryby

Formularze cenowe można pobrać w sekretariacie Szkoły , lub na stronie internetowej
www.sp11.przemysl.pl
Termin realizacji zamówienia od 04.09.2017r do 31.12.2017r.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawoej nr 11 im. Henryka Jordana
w Przemyślu ul. Wladycze 5 ,  lub przeslać na e-mail: sp11@um.przemysl.pl  do dnia 31.05.2017r. do godz. 10;00

ZAPYTANIE    OFERTOWE
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu od dnia 04.09.2017 do 31.12.2017 r.
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr.11 im. Henryka Jordana w Przemyślu ul. Władycze5 37-700 Przemyśl , telefon kontaktowy: 16 678 36-15
Przedmiot zamówienia: dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej SP-11 w Przemyślu w roku szkolnym 2017/2018 wraz z dostawą .
Czas trwania zamówienia ( termin wykonania ) : od 04.09.2017 r do 31.12.2017r.
Kryteria oceny ofert: – towar wysokiej jakości – opinie na rynku pracy – długotrwały okres produktów do spożycia – cena
Termin składania wniosków: w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2017r. do godziny 10.00 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im Henryka Jordana w Przemyślu ul. Władycze 5 z napisem na kopercie OFERTA.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego sekretariat szkoły – w dniu 09.06.2017 r. o godz. 10.00
O wyborze oferty poinformujemy państwa telefonicznie w terminie do 13.06.2017r.
Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na okres  od 04.09.2017 r. do 31.12.2017r.
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Małgorzata Banicka, oraz Barbara Rostecka.

 

Zatwierdzam:

FORMULARZE CENOWE DO POBRANIA

  mrożonki nr 1 (42,0 KiB, 353 hits)

  warzywa (81,5 KiB, 321 hits)

  mięso 1 (46,5 KiB, 307 hits)

  mięso 2 (48,0 KiB, 327 hits)

  artykuły spożywcze (103,0 KiB, 334 hits)

  pierogi ruskie (38,5 KiB, 310 hits)

—————————————————————————————————————-

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie

Aktualności »

10696155_10205119545219399_1647561123206534924_n

Wyróżnienie w konkursie PAMIĘTNIK NAUCZYCIELA

Wojewódzki konkurs „Pamiętnik Nauczyciela” rozstrzygnięty Od lutego do końca maja 2017 r. trwał konkurs „Pamiętnik Nauczyciela”, który został zorganizowany...

 
20170623_091244

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana zakończyła rok szkolny 2016/2017. Po mszy świętej, wszyscy spotkaliśmy się przed szkołą,...

 
P1020741

Reminiscencje sportowe z II semestru

Pięknych wspomnień czar. począwszy od zawodów łyżwiarskich organizowanych przez zaprzyjaźnioną SP 1, w których odnosiliśmy indywidualne sukcesy jak i sukces...