Home » OGŁOSZENIA

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie

OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE ST. REFERENT DS. KADR I PŁAC  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. HENRYKA JORDANA W PRZEMYŚLU

                     Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tj. Dz. U. z 2016 poz.902 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.

Nr 50, poz. 398)

              DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR.11 IM HENRYKA JORDANA  W  PRZEMYŚLU ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

  1. REFERENT DO SPRAW KADR I PŁAC w wymiarze 1 etatu

 

  1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;

– nieposzlakowana opinia;

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

– bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS, Office, Płatnik, oprogramowanie płacowo – kadrowe Vulcan, poczta elektroniczna );

– posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej).

Wykształcenie minimum średnie;

  1. Wymagania dodatkowe:

– doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej, oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie;

– praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

– odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

– wysoka kultura osobista;

– umiejętności analityczne i interpersonalne;

– umiejętność pracy w zespole;

– umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

  1. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadr:

– kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

– przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

– przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

– współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego, oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników );

– współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.;

– sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;

– sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

– sporządzanie sprawozdawczości (SIO, PFRON).

– prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

– prowadzenie składnicy akt w swoim zakresie,

– ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);

– prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, oraz rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;

– prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności

– wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

– prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

– przygotowanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięcznych deklaracji podatkowych. Sporządzanie po zakończeniu roku podatkowego PIT-11, PIT-40 ( na wniosek pracownika )

Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, deklaracji raportów do ZUS dotyczących wszystkich pracowników;

– sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników, oraz innych potrąceń z list płac;

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

– kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

– kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowych i administracyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą w terminie do 16.10.2017 r. do godz. 12:00

na adres: Szkoła Podstawowa Nr 11 Im Henryka Jordana 37-700 Przemyśl ul Władycze 5

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – st. referenta d/s kadrowo – płacowych w SP-11 w Przemyślu

-W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

– Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

– Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata

– Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Nr 11 im Henryka Jordana  w Przemyślu w dniu 23 październik 2017 r. o godz. 12:00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

– Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej szkoły: www.sp11.przemysl.pl w terminie do dnia 10 listopad 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /16/ 678 36 15

 

                                                                            Beata Kosicka-Siwak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu

——————————————————————–

 

Świetlice środowiskowe

Świetlice środowiskowe wspierają rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W świetlicach dzieci otrzymują  m.in.  pomoc w odrabianiu zadań domowych, mogą rozwijać swoje talenty i pasje. Pobyt w świetlicach jest bezpłatny.

„Oratorium” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła 
ul. Basztowa 15, tel. 16 678- 61-48

 

Klub młodzieżowy „Nad Sanem” 
PKPS
ul. Klasztorna 1

Świetlica Socjoterapeutyczna „Perspektywa” 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Piotra Skargi 6, tel. 16 676-90-60

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”
ul. Borelowskiego 1 A, tel. 16 675-15-14

Młodzieżowy Dom Kultury
Zajęcia świetlicowe oraz zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne, nauka języków obcych, kursy komputerowe, warsztaty szachowe.
ul. Św. Józefa 6, tel. 16 670-20-03

Związek Harcerstwa Polskiego 
ul. Borelowskiego 9, tel. 16 670-76-76

Świetlica Socjoterapeutyczna „Iskierka” 
ul. Krasińskiego 24 tel. 16 670-73-69

Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” na Osiedlu Kazanów 
ul. Opalińskiego 11 a

Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką” Klub Młodzieżowy
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70, tel. 16 670-76-73

Świetlica Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Mickiewicza 50, tel. 16 678-43-65

—————————————————————————————————————-

INFORMACJE DLA RODZICÓW STARAJĄCYCH SIĘ

O POMOC W MOPS W DOŻYWIANIU DZIECI

Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje uczniowi

uczęszczającemu do szkoły na wniosek:

• rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych,

• dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego  lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% kryterium dochodowego (od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł), tj. 684 zł.

 

Wymagane dokumenty w MOPS:

 

• Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego

w formie   dożywiania uczniów.

• Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego

złożenie wniosku o pomoc.

www.mops.przemysl.pl/kdr.php

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

—————————————————————————————————————-

Ogłoszenie w sprawie wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych
w   Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana

w Przemyślu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu  z dnia 01 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania, wydzierżawienia i użyczenia nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oddanych w trwały zarząd Szkoła Podstawowa nr 11 im.Henryka Jordana w Przemyślu informuje o zamiarze oddania w najem,od poniedziałku do piątku w godzinach pozalekcyjnych, sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zajęcia sportowe  (powierzchnia użytkowa sali wynosi 120 m2, podłoga drewniana sportowa),  małej sali gimnastycznej zastępczej o powierzchni 42,08 m2 sal lekcyjnych z przeznaczeniem na zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia edukacyjne  itp. oraz sklepiku szkolnego.

Opłata za wynajem sali gimnastycznej wynosi:

30,- zł za 1 godzinę lekcyjną.

Opłata za wynajem sali lekcyjnej wynosi:

20,- zł za godzinę lekcyjną .

Opłata za wynajem zastępczej  sali gimnastycznej wynosi:

25,- zł za 1 godzinę lekcyjną

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 lub na adrese-mail: sp11@um.przemysl.pl do dnia 10 września

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 16 678 36 15

—————————————————————————————————————-

O G L O S Z E N I E
W  SPRAWIE  ZAPYTAŃ  OFERTOWYCH  NA  DOSTAWĘ

ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH

SZKOŁA    PODSTAWOWA    NR. 11   IM.  HENRYKA  JORDANA  W    PRZEMYŚLU

ZAPRASZA   DOSTAWCÓW  DO  SKŁADANIA  OFERT  CENOWYCH
NA  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH  DO  STOŁÓWKI
SZKOLNEJ  OD DNIA 04.09.2017R  DO DNIA 31.12.2017R.

Przedmiotem  zamówienia są:

1/ Różne  produkty  spożywcze, nabiał
2/ Warzywa i owoce nieprzetworzone,
3/ Warzywa i owoce przetworzone , mrożonki
4/ Mięso i produkty mięsne
5/ Ryby

Formularze cenowe można pobrać w sekretariacie Szkoły , lub na stronie internetowej
www.sp11.przemysl.pl
Termin realizacji zamówienia od 04.09.2017r do 31.12.2017r.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawoej nr 11 im. Henryka Jordana
w Przemyślu ul. Wladycze 5 ,  lub przeslać na e-mail: sp11@um.przemysl.pl  do dnia 31.05.2017r. do godz. 10;00

ZAPYTANIE    OFERTOWE
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu od dnia 04.09.2017 do 31.12.2017 r.
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr.11 im. Henryka Jordana w Przemyślu ul. Władycze5 37-700 Przemyśl , telefon kontaktowy: 16 678 36-15
Przedmiot zamówienia: dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej SP-11 w Przemyślu w roku szkolnym 2017/2018 wraz z dostawą .
Czas trwania zamówienia ( termin wykonania ) : od 04.09.2017 r do 31.12.2017r.
Kryteria oceny ofert: – towar wysokiej jakości – opinie na rynku pracy – długotrwały okres produktów do spożycia – cena
Termin składania wniosków: w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2017r. do godziny 10.00 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im Henryka Jordana w Przemyślu ul. Władycze 5 z napisem na kopercie OFERTA.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego sekretariat szkoły – w dniu 09.06.2017 r. o godz. 10.00
O wyborze oferty poinformujemy państwa telefonicznie w terminie do 13.06.2017r.
Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na okres  od 04.09.2017 r. do 31.12.2017r.
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Małgorzata Banicka, oraz Barbara Rostecka.

 

Zatwierdzam:

FORMULARZE CENOWE DO POBRANIA

  mrożonki nr 1 (42,0 KiB, 360 hits)

  warzywa (81,5 KiB, 324 hits)

  mięso 1 (46,5 KiB, 311 hits)

  mięso 2 (48,0 KiB, 332 hits)

  artykuły spożywcze (103,0 KiB, 336 hits)

  pierogi ruskie (38,5 KiB, 320 hits)

—————————————————————————————————————-

Przyjaciele naszej szkoły:

Przyjaciele naszej szkoły: